Kontakta oss

Code of conduct

Etik

Vi ska i alla situationer uppträda korrekt och etiskt mot våra intressenter.

 • Våra medarbetare utbildas löpande i företagets grundläggande värderingar: respekt, ärlighet, ansvar och kvalitet.
 • Vi arbetar med att löpande identifiera och kontrollera att vi följer den lagstiftning som berör vår verksamhet. På de områden där varken lagstiftning eller bestämmelser reglerar personligt uppträdande ska varje anställd använda gott omdöme och sunt förnuft.
 • Våra intressenter ska alltid behandlas med respekt och rättvisa.
 • Vi accepterar inga former av diskriminering eller särbehandling och arbetar utifrån en fastställd jämställdhetspolicy.
 • Allt arbete inom företaget ska utföras utan påverkan av alkohol eller övriga droger.

Arbetsmiljö

Vi ska erbjuda våra anställda en trygg och säker arbetsmiljö, detta gör vi genom att:

 • Vi har kollektivavtal för samtliga anställda.
 • Vi har skyddsombud och genomför regelbundna skyddsronder.
 • Vi har rutiner för hantering och uppföljning av olyckor och tillbud.
 • Vi har ett fastställt introduktionsprogram för nyanställda.
 • Vi har skyddsutrustning och andra hjälpmedel är väl anpassade till vår verksamhet.
 • Vi har regelbundna personalmöten där vi informerar om företagets verksamhet.
 • Vi är arbetsmiljöcertifierade enligt AFS 2001:1.

Miljö

Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

 • Vi har en modern och bränslesnål fordonspark, där samtliga fordon drivs med en diesel med inblandning av tallolja som hjälper oss att minska våra koldioxidutsläpp på ett betydande sätt.
 • Vi arbetar bland annat med Bärkraftig avveckling, en tjänst som syftar till att minska CO2-utsläpp och energiförbrukning genom effektiva transporter, återanvändning och återvinning.
 • Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Verksamheten

Vi ska bedriva en sund och ansvarsfull affärsverksamhet.

 • Vi arbetar och tar ställning mot alla former av korruption och mutor.
 • Vi medverkar inte i karteller för prisbildning, fördelning av tjänster eller uppdelning av marknaden.
 • Vi följer bestämmelser och direktiv givna av Sveriges Åkeriföretag.

Verksamhetsstyrning

Vi ska ha effektiva processer, rutiner och system som på ett effektivt sätt stödjer vårt dagliga arbete.

 • Vi har ett väl utvecklat och implementerat verksamhetsledningssystem som stödjer våra processer, rutiner och handlingsplaner.
 • Vi jobbar aktivt med ständiga och mätbara förbättringar inom våra olika verksamhetsområden.
 • Vi genomgår årliga externa revisioner enligt de ISO-standarder där vi är certifierade miljö, kvalitet, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Konsumentfrågor

Vi värnar om konsumenternas intressen.

 • Vi behandlar alltid konsumenters personliga uppgifter med sekretess.
 • Vi behandlar alltid konsumenters egendom med respekt och varsamhet.
 • Vi ger saklig och opartisk information samt använder sunda avtalsmetoder.
 • Vi har en väl fungerande hantering och support för klagomål och rutiner för skadehantering.
Boka din flytt Se alla våra flyttjänster Offertförfrågan